Beräkna Index

Tecta Beräkna Index

Lokalavtalets kontraktslängd behöver vara på minst 3 år för att man ska få indexreglera. Avtal som ingås mellan 1 januari – 30 juni, kommer att ha bastalet från föregående år och du kan därmed indexera på avtalet kommande år. Avtal som ingås mellan 1 juli – 31 december får innevarandes års bastal och kan därmed inte indexeras förrän nästkommande år.

Exempel 1: Du ingår avtal med hyresgästen 30 juni 2021. Bashyran antas vara 100 000 kr/år och anpassad till konsumentprisindex (KPI) för oktober 2020, som är 336,97 (bastalet). Oktoberindex för år 2021 är 346,44.

  • Beräkna skillnaden mellan indextalen 346,44 och 336,97. Skillnaden är positiv och uppgår till 9,47.
  • Dividera 9,47 med 336,97 och multiplicera kvoten (utan avrundning) med bashyran 100 000 kr.
  • Resultatet blir 2 810 kr (avrundat) och utgör indextillägget för år 2022 enligt klausulen.

Exempel 2: Du ingår avtal med hyresgästen 1 juli 2021. Bashyran antas vara 100 000 kr/år och anpassad till konsumentprisindex (KPI) för oktober 2022, som är 384,04 (bastalet). Oktoberindex för år 2023 kommer hösten 2023.

  • Beräkna skillnaden mellan indextalen bastalet för 2023 – 346,44. Skillnaden är positiv och uppgår till X.
  • Dividera X med 384,04 och multiplicera kvoten (utan avrundning) med bashyran 100 000 kr.
  • Resultatet blir Xkr (avrundat) och utgör indextillägget för år 2024 enligt klausulen.

Notera i exempel 2 kan du inte indexreglera avtal förrän 2024

När det kommer till bilplatsavtal där mark upplåts kan indexklausul användas även om upplåtelsen är på kortare avtalstid än 3 år. Anledningen till detta är då upplåtelse av mark för parkeringsplats ska ses som ett avtal om lägenhetsarrende varpå jordabalken kapital 8 gäller för upplåtelsen istället för jordabalken kapital 12 (hyreslagen). Upplåtelse av bilplats i garage gäller fortfarande hyreslagen och därmed ska avtalet gälla på minst 3 år för att indexklausul ska gälla.

Redo att ta action för att bli en mer konkurrenskraftig fastighetsföretagare?